Реєстрація компанії
Опубліковано 21 березня 2021 року о 15:50

Основні організаційно-правові форми підприємств 

в Арабській Республіці Єгипет


Основними типами організаційно-правових форм підприємств, які можуть бути зареєстровані іноземними інвесторами на території Арабської Республіки Єгипет є такі:

 • представництво;
 • філія;
 • акціонерне товариство;
 • товариство з обмеженою відповідальністю.

Діяльність підприємств усіх вищезазначених типів регулюється Законом про компанії № 159 від 1981 року, який є загальним законом. Закон про компанії визначає правила та процедури корпоративного управління, регулює питання управління та контролю, обов’язку довіреної особи, фіскальну політику, а також низку таких питань, як збори ради директорів компанії, загальні та надзвичайні збори тощо.

Разом з тим, залежно від сфери діяльності, компанія може бути заснована згідно Закону про заохочення та гарантії інвестицій № 8 від 1997 року, а також Закону про фінансовий ринок № 92 від 1995 року. Представництво також може бути зареєстровано на підставі Закону про комерційне агентство № 120 від 1982 року.

Кожному типу підприємств притаманні характерні риси та особливості.


Представництво

Іноземні материнські компанії мають право відкривати на території Єгипту представництва з метою здійснення маркетингових досліджень та вивчення придатності продукції без права здійснення комерційних операцій та господарської діяльності.

З метою реєстрації Представництва необхідно:

1. Подати заяву до Департаменту компаній Генеральної адміністрації інвестицій та вільних економічних зон (General Authority for Investment and Free Zones - GAFI).

Також необхідно подати копію паспорта представника материнської компанії, уповноваженого представляти її інтереси та підписувати документи від її імені, та копію паспорта менеджера/директора Представництва, якщо він не громадянин АРЄ. Копії документів мають бути перекладені арабською мовою та відповідним чином посвідчені.

Процедура передбачає перевірку компетентними органами АРЄ самої материнської компанії, її керівника, а також менеджера/директора Представництва материнської компанії. Перевірка займає 60-90 робочих днів.

2. Рішення керівного органу материнської компанії, яке має містити: згоду на відкриття Представництва в АРЄ; обрання та призначення менеджера/директора Представництва; засвідчення факту, що раніше материнська компанія не відкривала Представництва в АРЄ. Дане рішення також має містити:

- назву материнської компанії;

- цілі Представництва (здійснення маркетингових досліджень та вивчення придатності продукції без права здійснення господарської діяльності);

- адресу Представництва в Єгипті;

- ПІБ менеджера/директора Представництва та його громадянство.

Дане рішення має бути перекладене арабською мовою та відповідним чином посвідчене.

3. Відкрити банківський рахунок на ім’я Представництва, для чого необхідно надати:

-  копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про реєстрацію материнської компанії;

- рішення керівного органу материнської компанії про відкриття Представництва;

- довіреність від материнської компанії на ім’я юридичної компанії  представляти інтереси материнської компанії перед єгипетським властями з питання реєстрації Представництва;

- копію діючого паспорта менеджера/директора Представництва;

- копії установчих документів (Свідоцтва про реєстрацію та Статуту)  материнської компанії;

- договір оренди приміщення для Представництва, який має бути нотаріально посвідчений.

Усі вищезазначені документи мають бути нотаріально посвідчені, легалізовані та перекладені арабською мовою.

При поданні згаданих документів сума еквівалентна 1 000 дол. США має бути депонована для відкриття рахунку. Після відкриття рахунку материнська компанія має перерахувати суму, еквіваленту 5 000 єг. фунтів, на рахунок свого Представництва. Дана сума підлягає відшкодуванню після завершення реєстрації Представництва.

Реєстраційні збори за відкриття Представництва становлять близько 8 000 єг. фунтів.

Після надання повного пакету необхідних документів, вся процедура реєстрації Представництва займає близько 14 робочих днів.


Філія

Філія компанії, на відміну від представництва, має право вести господарську діяльність.

Для реєстрації Філії компанії в АРЄ необхідно подати:

1. Довіреність від материнської компанії на ім’я юридичної компанії  представляти інтереси материнської компанії перед єгипетським властями з питання реєстрації Філії.

2. Копії установчих документів (Свідоцтва про реєстрацію та Статуту)  материнської компанії.

3. Копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

4. Рішення керівного органу материнської компанії, яке має містити: згоду на відкриття Філії в АРЄ; обрання та призначення менеджера/директора Філії; засвідчення факту, що раніше материнська компанія не відкривала Філії в АРЄ.

5. Банківську виписку, що підтверджує перерахування материнською компанією суми, еквівалентної 5 000 єг. фунтів, в іноземній валюті на рахунок своєї Філії. Дана сума підлягає відшкодуванню після завершення реєстрації Філії.

6. Копію договору оренди приміщення для Філії, яка має бути нотаріально посвідчена.

Документи, зазначені у пп. 1-4 мають бути нотаріально посвідчені, легалізовані та перекладені арабською мовою.

7. Копію діючого паспорта менеджера/директора Філії.

Процедура передбачає перевірку менеджера/директора Філії та материнської компанії компетентними органами АРЄ.

            Зареєстрована Філія компанії має найняти юридичного консультанта та аудитора для забезпечення своєї діяльності.

Після надання повного пакету необхідних документів, вся процедура реєстрації Філії займає близько 14 робочих днів.

            Примітка: Дозвіл на роботу та дозвіл на проживання в АРЄ надаються лише менеджеру/директору Філії.

           

Акціонерне товариство

Є однією із найбільш поширених форм реєстрації підприємства. Здебільшого використовуються у проектах, пов’язаних з виробництвом, що вимагає чималих інвестицій. Цьому слугує те, що акціонерні товариства мають більш організовану структуру управління та більш регламентовані вимоги до корпоративного керування. Також, у разі значних інвестицій, відсутні вимоги щодо виплати усього капіталу товариства при реєстрації, а цей процес можна розтягнути на кілька років у міру реалізації проекту.

Вимоги:

Мінімальна кількість акціонерів - 3 (три) особи, незалежно фізичні, чи юридичні. Фізична особа має мати повну юридичну дієздатність, щоб діяти та підписувати контракти від імені компанії.

Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариствам має становити 250 тис. (двісті п’ятдесят тисяч) єгипетських фунтів, 10% з яких вноситься під час реєстрації компанії, а впродовж 3 місяців після реєстрації необхідно доповнити залишок щонайменше до 25% мінімального розміру.

Дозволена участь іноземних осіб у реєстрації акціонерних товариств (100%), за виключенням компаній, що здійснюють діяльність, дозволену лише громадянам Єгипту, та компаній, відносно яких встановлено мінімальний ліміт щодо участі.

Мінімальна кількість членів (наглядової) ради акціонерного товариства – 3 особи, які усі можуть бути не-акціонерами та іноземними громадянами.

Мінімальна номінальна вартість однієї акції – 10 піастрів, мінімальна сума внеску – 1000 (одна тисяча) єгипетських фунтів або еквівалент в іноземній валюті.

Статут товариства може передбачати випуск облігацій на пред’явника, що не перевищуватиме 25% загальної кількості акцій товариства, за умови, що вони повністю сплачені.

Якщо товариство обирає публічне розміщення своїх акцій, то розмір емітованого капіталу не може бути меншим одного мільйона єг. фунтів.

            Випуск акцій, що доповнюють капітал, здійснюється через спеціальний комітет, який формується Генеральною адміністрацією інвестицій та вільних економічних зон саме з цією метою, а також підтверджується, що обсяг акцій не перевищує 75% усього капіталу.

Для реєстрації Акціонерного товариства (АТ) в АРЄ необхідно подати:

 • Довіреність від усіх партнерів, що реєструють АТ на ім’я юридичної компанії  представляти їх інтереси перед єгипетським властями з питання реєстрації АТ.
 • Копію діючого паспорта генерального директора АТ.
 • Виписку з банка, що підтверджує перерахування 10% статутного капіталу Товариства.
 •  Копія договору оренди приміщення для АТ, яка має бути нотаріально посвідчена.
 • Назва Товариства надається юридичній компанії, яка має здійснити перевірку наявності подібних назв та отримати дозвіл Реєстратора.

Зареєстроване Товариство має найняти юридичного консультанта та аудитора для забезпечення своєї діяльності.

Процедура перевірки компетентними органами АРЄ партнерів АТ, якщо вони є іноземними громадянами, займає 60-90 робочих днів.

 Після завершення перевірки компетентними органами та надання повного пакету необхідних документів, вся процедура реєстрації Акціонерного товариства займає близько 14 робочих днів.

Якщо АТ перебуває в іноземній власності, йому дозволяється будь-яка торговельна діяльність, окрім імпорту.


Товариство з обмеженою відповідальністю

Ця форма реєстрації підприємств зазвичай застосовується для малих проектів, що не вимагають значного фінансування, зокрема, компаній, задіяних у сфері внутрішньої торгівлі та наданні послуг.

Для реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) в АРЄ необхідно подати:

 • Довіреність від усіх партнерів, що реєструють ТОВ, на ім’я юридичної компанії  представляти їх інтереси перед єгипетським властями з питання реєстрації ТОВ.
 • Копії діючих паспортів усіх партнерів Товариства.
 • Виписку з банка, що підтверджує перерахування 100% статутного капіталу Товариства.
 • Копія договору оренди приміщення для ТОВ, яка має бути нотаріально посвідчена.
 • Назва Товариства надається юридичній компанії, яка має здійснити перевірку наявності подібних назв та отримати дозвіл Реєстратора.

            Зареєстроване Товариство має найняти юридичного консультанта та аудитора для забезпечення своєї діяльності.

            ТОВ може перебувати в іноземній власності, однак його менеджером/директором необхідно призначити громадянина АРЄ.

Процедура перевірки компетентними органами АРЄ партнерів ТОВ, якщо вони є іноземними громадянами, займає 60-90 робочих днів.

 Після завершення перевірки компетентними органами та надання повного пакету необхідних документів, вся процедура реєстрації Товариства займає близько 14 робочих днів.

Якщо ТОВ перебуває в іноземній власності, йому дозволяється будь-яка торговельна діяльність, окрім імпорту.Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux